Onderzoek

In Flevoland moet het aantal uithuisplaatsingen van jongeren verminderen en de ambulante hulp aan jongeren thuis moet goed opgezet worden. Dit vraagt om anders werken: andere manieren van denken, van communiceren en van samenwerken met elkaar. De Flevo Academie Jeugd ondersteunt deze transformatieopgave onder andere met onderzoek.

Onderzoek 2024

In 2024 zijn drie onderzoeken gestart:

1. Vrijheid en ruimte in tijdsbesteding en tijdsbeleving onder kinderen en jongeren

Uit eerder onderzoek blijkt dat kinderen tijd nodig hebben waarin ze niets ‘hoeven’, waarin niet door volwassenen wordt bepaald wat kinderen doen. Deze vrijheid in tijdsbesteding is belangrijk omdat kinderen dan leren met tijd om te gaan, om zich creatief te ontwikkelen en om te leren onderhandelen over tijdsbesteding.

Maar hoe gaan jeugdigen die op een groep wonen om met hun tijdsbesteding? Daar is heel weinig over bekend. Daarom gaan we hier onderzoek naar doen.

2. Behandelduur voor jeugdzorg+, driemilieus en begeleid/behandeld wonen

In de jeugdhulpverlening in Flevoland worden op verschillende manieren behandelingen ingezet. Ook de behandelduur voor dezelfde behandeling kan verschillen per jeugdige. Er is landelijk onderzoek gedaan naar behandelduur, maar vooral met als doel kostenreductie en wachtlijstverkorting.

De Flevo Academie Jeugd gaat onderzoeken hoe de kwaliteit en effectiviteit van een behandeling samenhangt met de behandelduur. Dit gaan we doen voor de behandeltypen: Jeugdzorg+, Driemilieus en begeleid/behandeld wonen. We kijken daarbij naar de perspectieven van de jeugdige en het gezien, van de verwijzer en van zorgaanbieder.

Onderzoek 1 en 2 starten met een startbijeenkomst om de onderzoeksvraag aan te scherpen, daarna nemen studenten van de Universiteit Utrecht interviews af. De onderzoeken worden afgesloten met verschillende focusgroepen met verwijzers, aanbieders en jongeren om de resultaten te delen, er betekenis aan te geven en conclusies te trekken voor praktijk en beleid.

3. Doorwerking van de training gespreksvoering naar de praktijk (effectmonitoring)

In 2024 vindt een training gespreksvoering plaats. Tegelijkertijd gaat het team onderzoekers van de Flevo Academie Jeugd onderzoeken hoe er zoveel mogelijk rendement uit de training gehaald kan worden door te monitoren of en hoe gesprekking de praktijk mee veranderen naarmate de training vordert.

Inzichten uit het project Verbreding Verklarende Analyse en de training Verklarende analyse worden meegenomen. De verklarende analyse is een van de thema’s waarop veel verschillen van inzicht zijn en waarop de verschillende medewerkers het in gesprekken vaak moeilijk eens worden.

Onderzoek 2023

In 2023 is een onderzoek opgezet onder verwijzers en gecertificeerde instellingen van jeugdigen naar de JeugdzorgPlus en Drie Milieus voorzieningen. Studenten van de Universiteit Utrecht voerden het onderzoek uit onder begeleiding van de Flevo Academie Jeugd.

Onderzoek 2022

In 2022 deed de Flevo Academie Jeugd een focusgroep onderzoek met gedragsdeskundigen uit Flevoland om te onderzoeken wat er nodig is om in complexe situaties toch passende hulp te kunnen bieden.

Doelen waren:

  • Gezamenlijk doel, visie en draagvlak creëren voor de transformatieopgave en de beweging naar passende hulp.

  • Achterhalen wat de huidige belemmeringen zijn voor het bieden van die passende hulp.

  • Oplossingsrichtingen en vervolgacties definiëren.

In verschillende sessies zijn aan de hand van een complexe casus drie problemen verkend:

  1. Waar zouden we naar toe willen werken rondom complexe situaties? (Hoe ziet het ideaal eruit? En hoe ziet je aanpak om daar te komen er dan uit?)

  2. Hoe gaat het in de praktijk nu werkelijk? Welke factoren maken dat droom moeilijk werkelijkheid wordt?

  3. Welke actie, wiens kennis van welke organisatie en welk niveau is nodig om verandering hierop in gang te (helpen) zeten en de transformatie mogelijk te maken.

Wil je meer informatie of heb je een opmerking? Mail naar flevoacademiejeugd@windesheim.nl